اجرای زنده Set Fire To The Rain از Adele با زیرنویس فارسی

توجه : موزیک ویدیو ها دارای زیرنویس می باشند ولی باز هم برای بعضی افراد علاقه مند متن آهنگ را در ادامه قرار خواهیم

I let it fall, my heart,
And as it fell you rose to claim it
It was dark and I was over
Until you kissed my lips and you saved me
گذاشتم قلبم عاشق بشه
و در حالي که داشت سقوط مي کرد تو بلند شدي تا فتحش کني
همه جا تاريک بود و من به اخر خط رسيده بودم
تا اينکه لب هاي منو بوسيدي و نجاتم دادي

My hands, they’re strong
But my knees were far too weak,
To stand in your arms
Without falling to your feet
دستهاي من قوي ان
اما زانوهام ضعيف تر از اون بودن که
بتونم توي اغوشت بايستم
بدون اينکه رو پات بيفتم

But there’s a side to you
That I never knew, never knew.
All the things you’d say
They were never true, never true,
And the games you play
You would always win, always win.
اما يه چيزي رو در مورد تو هيچوقت نميدونستم…هيچوقت نميدونستم
همه حرفايي که زدي هيچوقت راست نبود…راست نبود
و با اين بازي هايي که در مياري تو هميشه برنده اي… هميشه برنده اي

But I set fire to the rain,
Watched it pour as I touched your face,
Well, it burned while I cried
‘Cause I heard it screaming out your name, your name!
اما من بارون رو به آتش کشيدم( اشكامُ با آتيش بي تفاوتي خاموش کردم)
و بارشش رو درحالي که صورتت رو نوازش مي کردم مي ديدم
گذاشتم بارون مشتعل بشه در حالي که من گريه ميکنم
چون من شنيدم! باران داشت اسم تو رو فرياد ميزد…اسم تو

When I lay with you
I could stay there
Close my eyes
Feel you here forever
You and me together
Nothing gets better
وقتي با تو خوابيده بودم
ميتونستم اونجا بمونم و چشامو ببندم
تورو تا ابد اينجا حس کنم
هيچ چيز بهتر از بودن من و تو باهم نيست

‘but there’s a side to you
That I never knew, never knew,
All the things you’d say,
They were never true, never true,
And the games you’d play
You would always win, always win.
اما يه چيزي رو در مورد تو هيچوقت نميدونستم…هيچوقت نميدونستم
همه حرفايي که زدي هيچوقت راست نبود…راست نبود
و با اين بازي هايي که در مياري تو هميشه برنده اي… هميشه برنده اي

But I set fire to the rain,
Watched it pour as I touched your face,
Well, it burned while I cried
‘Cause I heard it screaming out your name, your name!
اما من بارون رو به آتش کشيدم(اشكامُ با آتيش بي تفاوتي خاموش کردم)
و بارشش رو درحالي که صورتت رو نوازش مي کردم مي ديدم
گذاشتم بارون مشتعل بشه در حالي که من گريه ميکنم
چون من شنيدم! باران داشت اسم تو رو فرياد ميزد…اسم تو

I set fire to the rain
And I threw us into the flames
When it fell, something died
‘Cause I knew that that was the last time, the last time!
بارون رو به آتش کشيدم(اشكامُ با آتيش بي تفاوتي خاموش کردم)
و خودمونو در شعله ها انداختم
اونجا بود که احساس کردم يه چيزي مرد(عشقمون)
چون من ميدونستم که باره آخره،
باره آخره

Sometimes I wake up by the door,
That heart you caught must be waiting for you
Even now when we’re already over
I can’t help myself from looking for you.
گاهي اوقات من کنار در بيدار ميمونم
حالا که تو رفتي بايد منتظرت بمونم
حتي حالا با اينکه تموم شده
نميتونم دست از دنبال تو گشتن بردارم

I set fire to the rain,
Watched it pour as I touched your face,
Well, it burned while I cried
‘Cause I heard it screaming out your name, your name
اما من بارون رو به آتش کشيدم(اشكامُ با آتيش بي تفاوتي خاموش کردم)
و بارشش رو درحالي که صورتت رو نوازش مي کردم مي ديدم
اما گذاشتم بارون مشتعل بشه در حالي که من گريه ميکنم
چون من شنيدم! باران داشت اسم تو رو فرياد ميزد…اسم تو

I set fire to the rain,
And I threw us into the flames
When it fell, something died
‘Cause I knew that that was the last time, the last time, ohhhh!
Oh noooo
Let it burn, oh
Let it burn
Let it burn
بارون رو به آتش کشيدم(اشكامُ با آتيش بي تفاوتي خاموش کردم)
و خودمونو در شعله ها انداختم
اونجا بود که احساس کردم يه چيزي مرد(عشقمون)
چون من ميدونستم که باره آخره
بار آخره
گذاشتم بسوزه
گذاشتم بسوزه

1
برچسب ها