متن + ترجمه آھنگ Sorry از جاستین بـیـبـر

4im564svk3402og3z5zt

دانلود با لینک مستقیم : کیفیت ۳۲۰ MP3

متن + ترجمه آھنگ Sorry از جاستین بـیـبـر
[Verse 1]
You gotta go and get angry at all of my honesty
تو قراره بری و از ھمه صداقت داشتن من عصبانی بشی
You know I try but I don’t do too well with apologies
تو میدونی که من سعی کردم ولی من به خوبی با یک معذرت خواھی انجامش ندادم (منظورش اینه سعی میکرده معذرت خواھی کنه ولی
نمیتونسته و حالا آماده انجام دادنش)
I hope I don’t run out of time, can someone call a referee?
امیدورام دیر نرسیده باشم یکی میتونه به داور زنگ بزنه؟
Cause I just need one more shot at forgiveness
چون من فقط به یک شوت (ھدف) دیگه نیاز دارم برای بخشیده شدن
I know you know that I made those mistakes maybe once or twice
من میدونم که تو میدونی من اون اشتباھات رو درست کردم شاید یک بار یا دو بار
By once or twice I mean maybe a couple of hundred times
منظورم از یکی دوبار به این معنی ھست که یک چند صد باری
So let me, oh let me redeem, oh redeem myself tonight
پس بذار اوه بذار رھا کنم اوه بذار خودم رو امشب رھا کنم
Cause I just need one more shot at second chances
چون من فقط به یک شوت (ھدف) دیگه برای شانس دوم نیاز دارم
[Pre-Chorus]
Is it too late now to say sorry?
الان خیلی دیره که بھت بگم متاسفم؟
Cause I’m missing more than just your body
چون من تورو بیشتر از بدنت از دست دادم
Is it too late now to say sorry?
الان خیلی دیره که بھت بگم متاسفم؟
Yeah I know that I let you down
آره من میدونم که تورو به زمین زدم
Is it too late to say that I’m sorry now?
الان خیلی دیره که بھت بگم متاسفم؟
[Chorus]
I’m sorry, yeah
من متاسفم آره
Sorry, yeah
متاسفم آره
Sorry
متاسفم
Yeah I know that I let you down
آره من میدونم که تورو به زمین زدم

Is it too late to say sorry now?
الان خیلی دیره که بھت بگم متاسفم؟
[Verse 2]
I’ll take every single piece of the blame if you want me to
من تک تک اون سرزنش ھایی که میکردمت رو پس میگیرم اگه که بگی منو میخوای
But you know that there is no innocent one in this game for two
ولی تو میدونی که تو این بازی برای ھر دوتامون ھیچ بی گناھی وجود نداره
I’ll go, I’ll go and then you go, you go out and spill the truth میگی رو واقعیت و بیرون میری تو بعد میگی تو بعد میگی تو میگم من
Can we both say the words and forget this?
میتونیم دو تایی این کلمه رو بگیم و ھمه چی رو فراموش کنیم؟ (منظورش ھمون کلمه Sorry به معنی متاسفم ھست)
[Pre-Chorus]
Is it too late now to say sorry?
الان خیلی دیره که بھت بگم متاسفم؟
Cause I’m missing more than just your body
چون من تورو بیشتر از بدنت از دست دادم
Is it too late now to say sorry?
الان خیلی دیره که بھت بگم متاسفم؟
Yeah I know that I let you down
آره من میدونم که تورو به زمین زدم
Is it too late to say that I’m sorry now?
الان خیلی دیره که بھت بگم متاسفم؟
[Bridge]
I’m not just trying to get you back on me
من فقط سعی نمیکنم که تورو مال خودم کنم
Cause I’m missing more than just your body
چون من تورو بیشتر از بدنت از دست دادم (اینجا جاس میخواد بگه من فقط خودت رو از دست ندادم بلکه بدنت ھم از دست دادم)
Is it too late now to say sorry?
الان خیلی دیره که بھت بگم متاسفم؟
Yeah I know that I let you down
آره من میدونم که تورو به زمین زدم
Is it too late to say sorry now?
الان خیلی دیره که بھت بگم متاسفم؟
[Chorus]
I’m sorry, yeah
من متاسفم آره
Sorry, oh
متاسفم اوه
Sorry
متاسفم
Yeah I know that I let you down
آره من میدونم که تورو به زمین زدم
Is it too late to say sorry now?
الان خیلی دیره که بھت بگم متاسفم؟
I’m sorry, yeah
من متاسفم آره
Sorry, oh
متاسفم اوه
Sorry
متاسفم
Yeah I know that I let you down
آره من میدونم که تورو به زمین زدم
Is it too late to say sorry now?
الان خیلی دیره که بھت بگم متاسفم؟

199